ទំព័រនេះកំពុងរៀបចំ នឹងរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

សូមមេត្តាត្រឡប់មកម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ!

 

Russian Blvd. Corner Street 175, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel/Fax : +855 23 883274


©2011 Ministry of National Defense. All Rights Reserved.